وبسایت مازندران بام ایران wWw.Mazandbam.IR

آپلود عکس

www.mazandbam.ir آدرس سایت

دیدگاه خود را اینجا بیان کنید تا از پیشنهادات و انتقاداتتان استفاده کنیم.


(مدیریت وبسایت مازندران بام ایران)نام شعر: مازندران زادگاه من


شاعر : مازیار دادمهر

دیده ام در دیده ات دید جدیدی از جهان

گل ز شاخه رویید    پروانه با تو خندید

آسمان رنگ پس نهاد وقتی تو را از سر گرفت

فرخنده باد نامت ای نوشکفته ی هستی

هستی ام از آن تو      بخت تو انجام من

با که گفتم این سخن؟      از این چه بود منظور من؟

آشکار است گفته ام

گفته ام با نای خود      مازندران زادگاه خود

خزر نامیدند دریای مازنی را

غافل از آنکه دریا از آن مازنی هاست

از کوه و دشت و صحرا ندیده ام خزر را !!!

طبرستان نامیدند تپورستان ما را

تپوری و مازنی برخیز و پابرجا باش

که نامت را فردا ماظندران نویسند!!!

همه باهم مازیار ایم      سردار این دیاریم

باشد که از سپهبد کمتر از این نزاریم...